Posted on: June 8, 2013 Posted by: sloga Comments: 0

Na temelju odredbi članka 26. Statuta KPD „SLOGA“ Pakrac, Upravni odbor na svojoj 02. sjednici održanoj dana 04. travnja 2011. godine, potvrđuje i donosi

ODLUKU

o osnivanju Sekcije za izlete i putovanja

Članak 1.

Upravni odbor KPD „Sloga“ Pakrac osniva Sekciju za izlete i putovanja a za koordinaciju i rukovođenje imenuje Anđelku Gajšak Špančić – voditeljicu sekcije.

Članak 2.

Anđelka Gajšak Špančić, voditeljica Sekcije za izlete i putovanja će na temelju odredbi članka 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN br. 68/07) i sukladno tarifama iz Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96 i dalje):

 • izraditi prijedloge za dva godišnja izleta za članove KPD „SLOGA“ Pakrac na destinacijama u zemlji vodeći brigu o činjenici da je sadržaj izleta bilo kulturne, bilo prosvjetne/edukativne prirode,
 • isticati članstvu zainteresiranom za izlet/putovanje da su sva predviđena putovanja (izleti) povremena, bez svrhe stjecanja dobiti,
 • voditi brigu da se promidžba i predstavljanje putovanja može obavljati svim sredstvima priopćivanja, osobito u slučaju kad nema dovoljno zainteresiranih članova,
 • brinuti o zakonskim obvezama prijave organizacije putovanja nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata najkasnije tri dana prije putovanja,
 • brinuti da se za putovanja koriste samo prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani,
 • redovno javno članstvu objavljivati uvjete, sadržaj i cijenu za svaku pojedinu uslugu.

Članak 3.

Prilikom rada sekcije, voditeljica će voditi bilješke, a o radu sekcije voditeljica je dužna izvijestiti Upravni odbor jednom godišnje, u pravilu u studenom, a po potrebi i više puta po najavi tajniku/ci KPD „SLOGA“ Pakrac. U sekciju će voditeljica uključivati druge članove po vlastitoj procjeni, a za donošenje odluke može organizirati i prikupljanje mišljenja drugih članova (upitnik, anketa i druge metode).

Članak 4.

Voditeljica će pravovremeno Upravnom odboru najavljivati eventualne zakonske promjene, prijavljivati svaku promjenu unutar rada sekcije, a u prigodi izrade Operativnog plana nadolazeće godine predlagati potrebe.

Članak 5.

Voditeljica ima pravo predlagati projekte vezane za rad i razvoj sekcije na način da ih predlaže Upravnom odboru uz poseban osvrt na financijsko materijalne čimbenike, kao što su:

 • sredstva za provođenje bilo kojeg projekata uplaćuju se na račun udruge a njima se raspolaže po proračunu projekta s računa, po nalogu ovlaštenih osoba udruge,
 • putni troškovi unutar projekta, ukoliko se planiraju, moraju biti unutar proračuna projekta – udruga ima načelo plaćanja stvarne potrošnje goriva samo u izuzetnim situacijama,
 • svaki projekt mora uvažavati dio administrativnih troškova (750,00 mjesečno, a ako se obrađuje dohodak tada proporcionalno),
 • sva kupljena roba i oprema, kao i nastala vrijednost u projektu jest imovina udruge koja se evidentira i prijavljuje Povjerenstvu za popis imovine,
 • svaki dohodak u projektu mora biti definiran ugovorom/odlukom, svaki trošak računom R1,
 • svako stečeno znanje ili vještina članova u projektu, koja je nastala kao rezultat troška u projektu, mora biti primijenjena u danjem radu udruge kao dobro ekvivalentno procijenjeno: vrijednosti stručnog rada = vrijednost sati rada,
 • KPD „SLOGA“ Pakrac financijski će podržati iz vlastitih sredstava samo one projekte za koje je osigurano financiranje iz drugih izvora u iznosu najmanje 75%,

– projekt u svojoj gotovosti je vlasništvo udruge, a njegov izvornik će čuvati tajnik udruge,

– voditelj projekta, u ovom slučaju u pravilu – voditeljica sekcije, dužna je skrbiti o projektu na

temelju Statuta, općih akata udruge i ove Odluke, a ukoliko postupi suprotno protiv njega će Časni

sud na temelju svojih ovlasti pokrenuti predviđene zakonske postupke.

Članak 6.

KPD „SLOGA“ Pakrac za rad ove sekcije u 2011. godini, ukoliko ne bude prihvaćenih projekta od strane trećih osoba, ne planira izdvajanje sredstva iz svog proračuna.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

predsjednik KPD „SLOGA“ Pakrac

Damir Špančić

Dostaviti:

 1. voditeljica sekcije: Anđelka Gajšak Špančić,
 2. Časni sud KPD „SLOGA“ Pakrac,
 3. pismohrana – tajnik.