Članstvo

Društvo je samostalna, neprofitna i nevladina udruga civilnog društva, utemeljena 1937. godine kao društvo za promicanje građanskih multikulturalnih vrijednosti i prosvjete hrvatskog čovjeka i društva, koja djeluje bez namjere  stjecanja dobiti za svoje članstvo, a promiče i štiti njihova prava i slobode, uvjerenja i ciljeve u svrhu stvaranja boljeg okruženja života u prostoru svog djelovanja.

– u lipnju je održana izborna skupština društva – pogledajte izmjene

sa izborne sjednice Skupštine KPD „SLOGA“ Pakrac održane 18. lipnja 2014. u Hrvatskom domu „Dr. Franjo Tuđman“u Pakracu, s početkom u 20:00 sati. Predsjedniku se prijavio jedan opunomoćenik; Ivica za Barbaru Špančić. Za zapisničara je jednoglasno izabran Vjekoslav Varat. Predsjednik je nakon intonacije himne i minute šutnje poginulima predložio

DNEVNI RED:

1. izvješće predsjednika o radu UO u 2013 i mandatno izvješće.,
2. financijsko i blagajničko izvješće za 2013. godinu,
3. izvješće Časnog suda za 2013.,
4. rasprava o izvješćima i usvajanje,
5. pozdravni govori gostiju,
6. imenovanje radnih tijela za izbor upravnih tijela: – izborna komisija, 3 člana, – ovjerovitelji zapisnika, 2 člana.
7. izbor novog predsjednika,
8. izbor članova za upravna tijela: – Upravni odbor (od 11-15 članova) – Savjetodavno stručno tijelo (5 članova)
9. razrješenje dosadašnjeg predsjednika i članova upravnih tijela te proglašavanje novog predsjednika i članova upravnih tijela,
10. donošenje Operativnog i financijskog plana za 2014. godinu,
11. pitanja i prijedlozi, koji je jednoglasno usvojen. Osim članstva sjednici je nazočila i zamjenica gradonačelnika Anamarija Blažević. Predsjednik je utvrdio da ovoj sjednici treba prisustvovati 129 članova, od čega pravo glasa ima 120 članova. Kvorum čini 65 osoba. Budući je nazočilo manje od 50% članova – točnije 48 (svi sa pravom glasa), sjednica će odgođena za 30 minuta te je započela u 20:00 sati.

ad. 1. nakon pročitanog izvješća (prilog 1.) predsjednik je istaknuo činjenicu da ova udruga bez volontiranja i ovakvog angažmana članova ne može postojati te da se pojavljuju velike teškoće pri podmirenju troškova režija Hrvatskog doma. Posebno je istaknuo novo digitalno kino i aktivnosti oko njega, manifestaciju „Hrvati u srcu domovine“ i otvaranje tvrtke DOMAĆI j.d.o.o. kao jednini legalni i pravi model poslovanja – udruga koja ima ugostiteljsku ponudu. Pročitao je i izvješće o radu sekcija te dnevnik događanja (prilog 2 i 3).
ad 2. Rinaldo Hrastić, blagajnik, pročitao je financijsko i blagajničko izvješće unutar kojega je vidljivo da su ukupni prihodi u 2013. godini bili 762.889,53 kn, a rashodi 792.297,65 kn. Kraj godine udruga je dočekala sa stanjem na računu: 1.275,63 i na blagajni: 1.105,89 s tim da je polog kase kina 1.100,00 kn. Konstatirao je uplate članarine 72,46% te usporedio s 2012. – 85,31%, odnosno 2011. čak 94,165.
ad 3. U ime časnog suda izvješće je pročitao Ivica Špančić (privitak 4).
ad 4. Unutar rasprava je istaknuta potreba za sredstvima za podmirenje troškova objekta čime su jako ograničene mogućnosti provođenja ciljeva i djelatnosti udruge za kulturu i prosvjetu. iako SLOGA uspijeva pronaći izvore financiranja sve je to jako nategnuto i teško, iscrpljujuće. Najveća vrijednost udruge jest naše zajedništvo i treba stremiti k tome da se ovo stanje zadrži. Kada bi se sudjelovanje članova bilježilo i vrednovalo, od kina – operater je Jozz svaki put treba najmanje 6 sati za film, Čičak i sve cure što prodaju karte a potom dok film igra čiste Dom. Kino je u početku poslovalo dobro – prema očekivanjima. Nismo niti očekivali čudo već da se podmire troškovi. Ovo članstvo, koje aktivno sudjeluje i u radu i u programima ipak je 30tak ljudi. Što je s preostalih 3 četvrtine članova? Predsjednik poziva na uključivanje i aktivan rad. Gosp. Gordan Vukić je ponovno pozvao članove na osnivanje povijesne sekcije, odnosno njen aktivni rad budući je osobno spreman uložiti truda kao stručnjak u njeno postojanje. Nakon kratke rasprave izvješća: narativno, financijsko, blagajničko i časnog suda (godišnja i mandatna) su usvojena jednoglasno.
ad 5. Od gostiju za govor se javila A. Blažević pohvalivši rad SLOGE i hrabrost da legalizira sve svoje gospodarske djelatnosti – kao primjer drugim udrugama. Vodila se kratka rasprava na razini predsjednik Špančić – zamjenica Blažević radi njegova negiranja dovoljnog angažmana i financijske podrške radi i funkcioniranju od strane Grada. zaključak iste je da suradnja može biti bolja i kvalitetnija.
ad 6. Na prijedlog UO u izbornu komisiju su predloženi i izabrani: izborna komisija (3 člana): Tihana Taritaš, Ankica Svijetlačić i Štrk Darko. za ovjerovitelje zapisnika: Marko Matijašević i Zdenka Gajšak.
ad 7. i ad 8. na prijedlog Upravnog odbora (prilog 5), za članove radnih tijela u mandatu 2014. – 2017. izabrani su jednoglasno javnim glasovanjem: – za predsjednika Damir Špančić – ta članove Upravnog odbora: Zlatko Ančić, Damir Kligl,Hrvoje Pavičić, Mirjana – za članove Savjetodavno stručnog tijela: Čenan, Zvjezdana Erjavec, Jozo Hodak, Željko Čičković, Rinaldo Hrastić, Anđelka Gajšak – Špančić, Vjekoslav Varat, Matija Kulhavi, Zlatko Osmak. iz reda članstva Snježana Kligl i Dubravka Špančić iz reda vanjskih suradnika: Ivan Jakovljević, Anita Pavličić i Goran Bez Ostalih prijedloga, kao ni primjedbi, nije bilo.
ad 9. Predsjednik Damir Špančić proglasio je da ovim činom razrješuje članove radnih tijela u prošlom mandatu te posebno zahvaljuje Dubravki Špančić tajnici na angažmanu i stručnosti, zahvaljuje na suradnji i povjerenju te proglašava nove članove radnih tijela i želi uspješnu suradnju i predan rad. za osobu za zastupanje imenuje se Damir Špančić, po funkciji u udruzi predsjednik.
ad 10. Pročitani su i jednoglasno usvojeni Operativni i financijski plan za 2014. godinu s proračunom od 659.000,00 kuna. (privitak 6 i 7)
ad 11. Pitanja i prijedloga nije bilo. Sjednica je završila u 22 sata a druženje se nastavilo uz skromni domjenak.

Zapisničar: Vjekoslav Varat
Ovjerovitelji zapisnika: Zdenka Gajšak

Marko Matijašević

Članak 14.

Članstvo u Društvu dragovoljno je.

Članom Društva može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, hrvatski građanin s drugim državljanstvom i stranac koji želi ostvarivati njezin program te prihvati uvjete članstva, na temelju očitovane spremnosti o prihvaćanju svrhe i djelatnosti Društva u smislu ovog statuta, uz ispunjenu i potpisanu pristupnicu.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Društva, ali bez prava odlučivanja u tijelima Društva, te ne mogu biti birane u njegova tijela.

Članak 15.

Članovi Društva mogu biti redoviti i počasni.

Članak 16.

O članstvu Društva se vodi evidencije, a članstvo se dokazuje iskaznicom. Upravni odbor Društva na svakoj izbornoj Skupštini objavljuje izvještaj o stanju članstva.

Članak 17.

Redovite članove u Društvu prima Upravni odbor na svojim redovitim sjednicama, a prema ispunjenim i dostavljenim pristupnicama kandidata za člana Društva.

Počasne članove u Društvo zbog njihovog osobitog doprinosa, predlaže Upravni odbor pisanim prijedlogom, a proglašava Skupština Društva aklamacijom.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu Društvu i vode se u posebnoj evidenciji koju čuva i vodi predsjednik Časnog suda Društva.

Članak 18.

Protiv odluke Upravnog odbora o prijemu članstva kandidat može izjaviti priziv Časnom sudu Društva.

Časni sud Društva o prizivu raspravlja i donosi odluku na svojoj redovnoj sjednici. Odluka Časnog suda Društva o prijemu u članstvo je konačna.

Članak 19.

Prava člana Društva jesu:

– provođenje programa, cilja i svrhe, djelatnosti Društva;

– sudjelovanje i odlučivanje u radu Društva,

– biranje tijela Društva i pravo izbora u njih, izuzev ograničenja propisanih ovim Statutom,

– predlaganje vlastitih inicijativa Društvu,

– i druga prava u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.

Članak 20.

Obveze člana Društva jesu:

– zaštita ugleda i interesa Društva u skladu s ovim statutom i odlukama njegovih tijela,

– širenje i promicanje programa i djelatnosti Društva u javnosti;

– redovito plaćanje članarine, izuzev počasnih članova Društva, te pomaganje djelatnosti Društva i na drugi način u skladu sa svojim mogućnostima,

– te druge obveze proizašle iz osobnih odluka o radu u i za Društvo koje član potvrđuje svojim potpisom, a u skladu su sa zakonom i ovim Statutom.

Članarina

Članak 21.

Visinu godišnje članarine utvrđuje Upravni odbor Društva.

Visina članarine za redovite i zaposlene članove Društva ne može biti utvrđena u iznosu nižem od protuvrijednosti 15 eura (petnaest eura) godišnje.

Visina članarine za redovite članove Društva koji su nezaposleni, umirovljeni ili učenici, ne može biti utvrđena u iznosu nižem od kunske protuvrijednosti 7 eura (sedam Euro) godišnje.

Članak 22.

O oslobađanju ili smanjenju pojedinačne članarine odlučuje Upravni odbor na temelju pojedinačnoga zahtjeva člana s pozivom na konkretni, a ne općeniti razlog, u svakom pojedinačnom slučaju, diskrecijskom odlukom koju pri davanju izvješća Skupštini Društva o članstvu iznosi u brojčanom obliku.

Članak 23.

Pravo odlučivanja u Društvu i njegovim tijelima u tekućoj godini ima poslovno sposobni član Društva koji je izmirio članske obveze za proteklu godinu, uključujući članarinu.

Prestanak članstva

Članak 24.

Članstvo u Društvu prestaje: odricanjem, brisanjem, isključenjem i smrću člana.

Član Društva odricanjem prestaje biti članom po svojoj vlastitoj odluci. Preporuka Skupštine članovima je; da o prestanku članstva odricanjem pisanim putem obavijeste Upravni odbor.

Član Društva, odlukom Upravnog odbora, brisat će se iz članstva ako ne ispunjava svoje preuzete obveze ili postupa suprotno ovom Statutu, ciljevima i interesima Društva. Brisat će se iz članstva i član ako svojim postupcima u javnosti šteti Društvu i njegovom ugledu, te u slučaju ogluhe na upozorenja Časnog suda nakon tri mjeseca otkad je takvu opomenu ili poziv na ispunjenje obveza primio.

Neplaćanje članarine ili neredovito plaćanje članarine ne povlači za sobom automatsko brisanje iz članstva, ali se pravo odlučivanja u tijelima Društva stječe izmirenjem svih novčanih obveza u protekloj godini.

Članstvo u Društvu prestaje i odlukom Časnoga suda o isključenju.

Članak 25.

Odluke Upravnog odbora o prestanku članstva suspenzivne su, s mogućnošću priziva Časnom sudu Društva.

Žalba, priziv, na odluku Upravnog odbora o prestanku članstva podnosi se Časnom sudu Društva u roku od 15 dana od primitka odluke, a o njoj odlučuje Časni sud Društva.

Odluke Časnog suda o članstvu su konačne.

 1. Korištenje prostora za privatne prigode

Članovi imaju pravo, na temelju Odluke o visini članarine za 2013. godinu, pri najmu prostora unutar objekta Hrvatski dom „Dr. Franjo Tuđman“ za vlastite potrebe – jednom godišnje ostvariti popust od 50% uz popunjeni zahtjev i predaju tajniku/ci Društva.

 

 1. Izleti

Svaki član KPD „SLOGA“ ima pravo sudjelovati na organiziranom izletu udruge, predlagati destinaciju i sadržaj te koristiti eventualne pogodnosti smanjenja cijena prijevoza, obroka ili ulaznica. Član ima pravo PRETHODNO zatražiti ( osobito roditelji maloljetne djece) sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07) Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03 i NN 118/06) da ne bude fotografiran i da se ime, prezime ili drugi podaci na objavljuju u izvješćima ili na internetskoj stranici. Isti čini pisanim putem i predajom voditeljici sekcije. Ova odrednica nije na snazi ukoliko se podatak o članu objavi u nekoj tiskovini, mediju bez sudjelovanja drugih članova.

 

 

Na temelju odredbi članka 26. Statuta KPD „SLOGA“ Pakrac, Upravni odbor na svojoj 02. sjednici održanoj dana 04. travnja 2011. godine, potvrđuje i donosi

ODLUKU

o osnivanju Sekcije za izlete i putovanja

Članak 1.

Upravni odbor KPD „Sloga“ Pakrac osniva Sekciju za izlete i putovanja a za koordinaciju i rukovođenje imenuje Anđelku Gajšak Špančić – voditeljicu sekcije.

Članak 2.

Anđelka Gajšak Špančić, voditeljica Sekcije za izlete i putovanja će na temelju odredbi članka 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN br. 68/07) i sukladno tarifama iz Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96 i dalje):

 • izraditi prijedloge za dva godišnja izleta za članove KPD „SLOGA“ Pakrac na destinacijama u zemlji vodeći brigu o činjenici da je sadržaj izleta bilo kulturne, bilo prosvjetne/edukativne prirode,
 • isticati članstvu zainteresiranom za izlet/putovanje da su sva predviđena putovanja (izleti) povremena, bez svrhe stjecanja dobiti,
 • voditi brigu da se promidžba i predstavljanje putovanja može obavljati svim sredstvima priopćivanja, osobito u slučaju kad nema dovoljno zainteresiranih članova,
 • brinuti o zakonskim obvezama prijave organizacije putovanja nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata najkasnije tri dana prije putovanja,
 • brinuti da se za putovanja koriste samo prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani,
 • redovno javno članstvu objavljivati uvjete, sadržaj i cijenu za svaku pojedinu uslugu.

Članak 3.

Prilikom rada sekcije, voditeljica će voditi bilješke, a o radu sekcije voditeljica je dužna izvijestiti Upravni odbor jednom godišnje, u pravilu u studenom, a po potrebi i više puta po najavi tajniku/ci KPD „SLOGA“ Pakrac. U sekciju će voditeljica uključivati druge članove po vlastitoj procjeni, a za donošenje odluke može organizirati i prikupljanje mišljenja drugih članova (upitnik, anketa i druge metode).

Članak 4.

Voditeljica će pravovremeno Upravnom odboru najavljivati eventualne zakonske promjene, prijavljivati svaku promjenu unutar rada sekcije, a u prigodi izrade Operativnog plana nadolazeće godine predlagati potrebe.

Članak 5.

Voditeljica ima pravo predlagati projekte vezane za rad i razvoj sekcije na način da ih predlaže Upravnom odboru uz poseban osvrt na financijsko materijalne čimbenike, kao što su:

 • sredstva za provođenje bilo kojeg projekata uplaćuju se na račun udruge a njima se raspolaže po proračunu projekta s računa, po nalogu ovlaštenih osoba udruge,
 • putni troškovi unutar projekta, ukoliko se planiraju, moraju biti unutar proračuna projekta – udruga ima načelo plaćanja stvarne potrošnje goriva samo u izuzetnim situacijama,
 • svaki projekt mora uvažavati dio administrativnih troškova (750,00 mjesečno, a ako se obrađuje dohodak tada proporcionalno),
 • sva kupljena roba i oprema, kao i nastala vrijednost u projektu jest imovina udruge koja se evidentira i prijavljuje Povjerenstvu za popis imovine,
 • svaki dohodak u projektu mora biti definiran ugovorom/odlukom, svaki trošak računom R1,
 • svako stečeno znanje ili vještina članova u projektu, koja je nastala kao rezultat troška u projektu, mora biti primijenjena u danjem radu udruge kao dobro ekvivalentno procijenjeno: vrijednosti stručnog rada = vrijednost sati rada,
 • KPD „SLOGA“ Pakrac financijski će podržati iz vlastitih sredstava samo one projekte za koje je osigurano financiranje iz drugih izvora u iznosu najmanje 75%,

– projekt u svojoj gotovosti je vlasništvo udruge, a njegov izvornik će čuvati tajnik udruge,

– voditelj projekta, u ovom slučaju u pravilu – voditeljica sekcije, dužna je skrbiti o projektu na

temelju Statuta, općih akata udruge i ove Odluke, a ukoliko postupi suprotno protiv njega će Časni

sud na temelju svojih ovlasti pokrenuti predviđene zakonske postupke.

Članak 6.

KPD „SLOGA“ Pakrac za rad ove sekcije u 2011. godini, ukoliko ne bude prihvaćenih projekta od strane trećih osoba, ne planira izdvajanje sredstva iz svog proračuna.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

predsjednik KPD „SLOGA“ Pakrac

Damir Špančić

Dostaviti:

 1. voditeljica sekcije: Anđelka Gajšak Špančić,
 2. Časni sud KPD „SLOGA“ Pakrac,
 3. pismohrana – tajnik.

  2011. godine – HRVATSKO ZAGORJE

 

organizacija

PAKRAC – VELIKO TRGOVIŠĆE

(udaljenost 172 km)

– posjet rodnoj kući dr. Franje Tuđmana – prvog hrvatskog predsjednika

– spomen škola i galerija

– procjena boravka 1 sat

– polazak iz Pakraca u 6:30 sati, dolazak oko 9:00 sati

VELIKO TRGOVIŠĆE – KLANJEC

(udaljenost 18 km)

 • galerija Augustinčić (cijena ulaznice 16,00 kn, umirovljenici i djeca 8,00 + vodič)
 • franjevački samostan s crkvom NBDM (misa je u 11:00 sati)
 • sarkofag obitelji Erdoedy
 • procjena boravka 3 sata

ZELENJAK – spomenik himni RH

ručak „Stara škola“, Sveti Križ Začretje

(udaljenost od Klanjca cca. 33 km)

 • ručak od 14:30 do cca. 15:45 sati, odgovorena cijena obroka (moguća 2 izbora i dječji obrok) 50,00 kn

KRAPINA

(udaljenost 12 kma)

– Muzej neandertalaca – ulaz u 16 sati (ulaznica 40,00 kn, 20,00 kn umirovljenici i djeca, vodič 100,00 kn za 25 osoba x 2)

KRAPINA – PAKRAC

(udaljenost 189 km)

Kontakti:

1. Čazmatrans, faks: 044 682 332,

2. restoran Sv. Križ Začertje, Željka Rudić, zeljka.rudic@stara-skola.hr

3. Veliko Trgovišče – Antun Prekrat 098 794 707

4. Klanjec 049 550 235 Turistička Zajednica, Snježana Ricijaš 049 551 002, kulturni.centar.klanjec@kr.t-com.hr

5. Zelenjak, restoran Branko Grblički Ventek, 049 550 747

6. Krapina, Muzej neandertalaca, info: 049 371 491, rezervacije: 049 374 951

rezervacije-mkn@mhz.hr

REZERVACIJE IZVRŠENE 30. kolovoza 2011. godine (telefon, faks i e-mail)

PLAĆANJA GOTOVINSKA

IZVRŠENA PRIJAVA IZLETA 31.08.2011. godine Državnom inspektoratu Područna jedinica Osijek, Ispostava Požega, Trg sv. Trojstva 20, Požega uz 20,00 kn administrativne takse

 

 

Članovi su pozvani sukladno svom raspoloživom vremenu i tjelesnim sposobnostima, sudjelovati u radnim akcijama na uređenju okoliša i na akcijama čišćenja objekta. RASPOREDI akcija objavljuju se na stranici, tajnik/ca poziva članove telefonom ili pisanim pozivima. Članovi na akcije donose vlastite alatke i strojeve.

Akcijama koordinira i vodi Damir Kligl predsjednik Sekcije za vanjsko održavanje privitak

Do sada su na akcijama čišćenja sudjelovali ponajviše članovi Upravnog odbora i predsjednik časnog suda i članice Ženske pjevačke skupine.

Sudjelovanje na akcijama čišćenja i održavanja je moralna obveza članova koja nema nikakvu negativnu posljedicu za članstvo koje ne sudjeluje. No sudjelovanje na akcijama omogućava druženje, boravak na svježem zraku uz prijatelje, ne baš pretežak rad, štednju sredstava naše udruge.

jedinu vanjsku uslugu čišćenja koristimo kod dvorana za ples i to putem potpisanog sporazuma s Udrugom za inkluziju čiji članovi jednom tjedno za skromnu naknadu imaju posao. Time su korisni članovi naše zajednice, a nama, osobito našoj djeci i mladima omogućuju da ih bolje poznajemo, cijenimo, prihvaćamo, surađujemo.

 

 

Upravni odbor KPD „SLOGA“ Pakrac, na temelju odredbi Statuta KPD „SLOGA“ Pakrac, na sjednici (02/12) održanoj dana 14. prosinca 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

Odluka o visini članarine 2016.

U 2016. godini obveza plaćanja godišnje članarine za članove KPD “SLOGA” Pakrac iznosi:

–          odrasli članovi – 100,00 kn,

– nezaposleni, studenti, učenici i umirovljenici (s mirovinom manjom od 2.700,00 kn mjesečno) 50,00 kuna,

–          djeca u dobi do 15 godina – 30,00 kn,

–          obiteljska članarina (roditelji i maloljetna djeca) – 250,00 kuna.

Članovi sami biraju, sebi povoljniju, kategoriju plaćanja ukoliko je iz njihove primarne obitelji više članova. Obiteljsku članarinu ne mogu plaćati roditelji punoljetne djece,djedovi i bake za unuke i sl.

Članarinu možete uplatiti:

–          do 01.travnja 2016. na račun IBAN HR6523400091100231453 (pod „poziv na broj“ napisati OIB, svrha: članarina 2016.) ili

–          blagajniku (Rinaldo Hrastić) u gotovini (član je dužan primiti prvi primjerak bloka uplatnice).

Oni članovi koji obvezu za 2015. godinu nisu izvršili, isto mogu učiniti do 15. veljače 2016. godine uplatom na blagajnu.

Na temelju odredbi članka 18. Statuta KPD „SLOGA“ Pakrac članstvo u udruzi prestaje ukoliko član dulje od 1 godine ne plati članarinu.