KPD “SLOGA” Pakrac je samostalna, neprofitna i nevladina udruga civilnog društva, utemeljena 1937. godine kao društvo za promicanje građanskih multikulturalnih vrijednosti i prosvjete hrvatskog čovjeka i društva, koja djeluje bez namjere  stjecanja dobiti za svoje članstvo, a promiče i štiti njihova prava i slobode, uvjerenja i ciljeve u svrhu stvaranja boljeg okruženja života u prostoru svog djelovanja. To činimo i danas i POZIVAMO TE – pridruži se, postani članom!

iz našeg Statuta:

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 14.

Članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi, poštuje i doprinosi ostvarenju njenih ciljeva.

Članovi Udruge mogu biti redovni i počasni, a članstvo u Udruzi je dobrovoljno te se stječe upisom u popis, evidenciju članova koju u elektronskom obliku vodi tajnik Udruge na temelju pristupnica.

Članak 15.

Pravo je svakog člana Udruge je birati i biti biran u tijela Udruge, obraćati se svim tijelima Udruge te biti informiran o radu Udruge.

Članak 16.

Dužnosti članova Udruge su:

  • aktivno sudjelovanje u aktivnostima i radu Udruge,
  • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
  • čuvanje materijalnih dobara Udruge te redovno podmirivanje obveze plaćanja članarine.

Članak 17.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Udruge, a o istome odluku donosi Skupština.

Počasni članovi Udruge izuzeti su od plaćanja članarine.

Članak 18.

Članstvo u Udruzi prestaje:

  • neplaćanjem članarine dulje od godinu dana,
  • dobrovoljnim istupom iz članstva,
  • isključenjem iz članstva,
  • smrću fizičke osobe.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu. 

Predsjednik Udruge provodi postupak utvrđivanja prestanka članstva i donosi odluku o tome. Protiv odluke o isključenju, isključeni član ima pravo žalbe u roku od 15 dana Časnom sudu čija je odluka konačna.

ČLANARINA

Članak 19.

Visinu godišnje članarine utvrđuje Upravni odbor Udruge.

O oslobađanju ili smanjenju pojedinačne članarine odlučuje Upravni odbor na temelju pojedinačnoga zahtjeva člana s pozivom na konkretni razlog u svakom pojedinačnom slučaju, diskrecijskom odlukom koju pri davanju izvješća Skupštini Društva o članstvu iznosi samo u brojčanom obliku.

Ostale pogodnosti i obveze…

Svaki član KPD „SLOGA“ Pakrac ima pravo sudjelovati na organiziranom izletu udruge, predlagati destinaciju i sadržaj. Sadržaj mora biti edukativan I sadržajno prilagođen SVIM članovima.

Član ima pravo PRETHODNO zatražiti ( osobito roditelji maloljetne djece) sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07) Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03 i NN 118/06) da ne bude fotografiran i da se ime, prezime ili drugi podaci na objavljuju u izvješćima ili na internetskoj stranici. Isti čini pisanim putem i predajom voditeljici sekcije Anđelki gajšak Špančić.

Ova odrednica nije na snazi ukoliko se podatak o članu objavi u nekoj tiskovini, mimo bez sudjelovanja drugih članova.

Članovi su pozvani sukladno svom raspoloživom vremenu i tjelesnim sposobnostima, sudjelovati u radnim akcijama na uređenju okoliša i na akcijama čišćenja objekta. RASPOREDI akcija objavljuju se na mrežnoj stranici, tajnik/ca poziva članove telefonom ili pisanim pozivima. Članovi na akcije donose vlastite alatke i strojeve.

Sudjelovanje na akcijama čišćenja i održavanja je moralna obveza članova koja nema nikakvu negativnu posljedicu za članstvo koje ne sudjeluje. No sudjelovanje na akcijama omogućava druženje, boravak na svježem zraku uz prijatelje, ne baš pretežak rad, štednju sredstava naše udruge.

Nekada nam u radu pomažu članovi Udruge za inkluziju čime su korisni članovi naše zajednice, a nama, osobito našoj djeci i mladima omogućuju da ih bolje poznajemo, cijenimo, prihvaćamo, surađujemo.

članarina 2020. Na sjednici Skupštine KPD “SLOGA” održanoj 09.12.2019. donesena je odluka na prijedlog Upravnog odbora o visini članarine, a koja se ne mijenja u odnosu na prošlogodišnju. Naime, godišnja članarina za odrasle članove iznosi 50,00 kn, dok su učenici i studenti u obvezi plaćati po 30,00 kn. Uplate članovi mogu izvršiti na račun IBAN: HR6523400091100231453  s pozivom na broj – upisati svoj OIB  sa svrhom: članarina 2020.  Ukoliko vam je jednostavnije platiti na blagajnu, javite se članu Upravnog odbora Rinaldu Hrastiću na broj 099 306 63 53.